KARTA STAŁEGO KLIENTA-REGULAMIN

KARTA STAŁEGO KLIENTA - REGULAMIN

REGULAMIN  PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „KARTA STAŁEGO KLIENTA”

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady Programu Karty Stałego Klienta Restauracji HERBOWA, jak również zasady wydawania i używania Kart Stałego Klienta Restauracji HERBOWA.
  2. Wydawcą Kart Stałego Klienta i organizatorem Programu jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe “JOKER” Jerzy Zastawniak, Agnieszka Zastawniak, Spółka Cywilna, Łapanów 68, 32-740 Łapanów, NIP 8681575118, REGON 850224359, zwana dalej „Organizatorem”.
  3. Karty Stałego Klienta są wydawane i akceptowane przez Organizatora w Restauracji HERBOWA, zlokalizowanej w Łapanowie 183, 32-740 Łapanów
  4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.herbowa.com oraz w Restauracji HERBOWA.

II. WARUNKI OTRZYMANIA KARTY STAŁEGO KLIENTA

  1. Celem Programu jest nagradzanie Klientów, którzy w ramach realizowanych zakupów w Restauracji HERBOWA, przekroczą określone niniejszym Regulaminem progi. 
  2. Karta Stałego Klienta uprawnia do rabatu na dania z oferty regularnej Restauracji HERBOWA.
  3. Użytkownikiem Karty Stałego Klienta może być osoba fizyczna, która wypełniła, w sposób kompletny i czytelny, formularz zgłoszeniowy Karty Stałego Klienta i zobowiązała się do zaakceptowania i przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz zasad korzystania z Karty.
  4. Użytkownik Karty Stałego Klienta wyraża zgodę na przetwarzanie   i przechowywanie danych osobowych oraz na ich wykorzystywanie do celów promocyjnych i marketingowych przez Organizatora.
  5. Posiadaczem Karty Stałego Klienta może być osoba pełnoletnia, która dokonała w Restauracji HERBOWA jednorazowego zakupu o łącznej wartości minimum 300,00 złotych (słownie: trzysta złotych)

III. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE

  1. Program „KARTA STAŁEGO KLIENTA” przeznaczony jest dla Klientów Restauracji HERBOWA i obowiązuje od dnia 01.03.2024r.
  2. Karty Stałego Klienta wydawane są przez pracowników Organizatora Klientom, po spełnieniu warunków, o których mowa pkt. II. powyżej.
  3. Kartą Stałego Klienta może posługiwać się wyłącznie osoba, której odręczny podpis widnieje w Formularzu Karty Stałego Klienta.
  4. Karty nie można odstępować innym osobom, nie podlega też ona odsprzedaży ani nie ma możliwości cesji na inną osobę.
  5. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową i może być używana tylko zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  6. Klient, poprzez okazanie i weryfikację numeru Karty przy kasie,    w trakcie dokonywania transakcji, ewidencjonuje na swoim Koncie wartość swoich zakupów.
  7. Warunkiem naliczenia wartości zakupów i przyznania zniżki jest okazanie Karty Stałego Klienta obsłudze restauracji przed wydrukiem rachunku za usługę.
  8. W przypadku okazania Karty Stałego Klienta po wydruku paragonu fiskalnego, Posiadacz Karty nie otrzyma przy tym zakupie rabatu a wartość zakupów nie zostanie naliczona do konta Posiadacza Karty.
  9. Rabat udzielany jest wyłącznie przy płatności gotówką lub kartą.
  10. Karta Stałego Klienta uprawnia do uzyskania rabatu na dania  z oferty regularnej Restauracji HERBOWA. Wysokość rabatu zależy od przekroczonego progu wartości zakupów na Koncie Uczestnika, o których mowa w treści niniejszego Regulaminu.
  11. Posiadacz Karty Stałego Klienta wyraża zgodę na otrzymywanie drogą mailową lub telefoniczną (SMS), dodatkowych ofert promocyjnych skierowanych do Uczestników Programu.
  12. Karta Stałego Klienta upoważnia do otrzymania rabatu na indywidualne zamówienia z aktualnej karty menu (nie dotyczy zorganizowanych imprez okolicznościowych i grupowych).
  13. Rabat skierowany do posiadaczy Kart Stałego Klienta nie łączy się z innymi promocjami lub obniżkami towarów w Restauracji,  z wyłączeniem sytuacji, kiedy co innego wynika z regulaminu danej akcji promocyjnej.
  14. Karta Stałego Klienta dotyczy wyłącznie zamówień stacjonarnych, dokonywanych  na miejscu w Restauracji HERBOWA.
  15. Wartości zakupów na Koncie Posiadacza Karty Stałego Klienta są sumowane i przyporządkowywane są im odpowiednie progi wartościowe, o których mowa w treści niniejszego Regulaminu.
  16. Klient może skierować zapytanie do Restauracji HERBOWA w celu ustalenia stanu swojego konta, wysyłając w tym przedmiocie wiadomość e-mail z pytaniem na adres: biuro@herbowa.com.
  17. Wysokość rabatu uzależniona jest od przekroczonego progu wartości zakupów na Koncie Posiadacza Karty, tj.
   • I próg: od 300,00 zł (słownie: trzysta złotych)
   • II próg: od 7.000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)
   • III próg: od 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
  18. Po ustaleniu progów przyznawane są Uczestnikom odpowiednie rabaty. O przekroczeniu określonego progu oraz otrzymaniu rabatu i jego zasadach Uczestnik zostaje poinformowany za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.
  19. Wysokość rabatu, w zależności od przekroczonego progu wartości zakupów na Koncie Posiadacza Karty, wynosi odpowiednio:
   • I próg: od 300,00 zł – upoważnia do 3% rabatu na dania z oferty regularnej Restauracji HERBOWA
   • II próg: od 7.000,00 zł – upoważnia do 5% rabatu na dania z oferty regularnej Restauracji HERBOWA
   • III próg: od 20.000,00 zł – upoważnia do 10% rabatu na dania  z oferty regularnej Restauracji HERBOWA
  20. Uczestnik przystępujący do Programu wyraża zgodę na zasady określone w niniejszym Regulaminie.

IV. DANE OSOBOWE

  1. Ujawnienie przez klienta w formularzu zgłoszeniowym danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Programie.
  2. Administratorem danych osobowych ujawnionych na potrzeby przystąpienia do Programu jest Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe “JOKER” Jerzy Zastawniak, Agnieszka Zastawniak, s.c. Dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z realizacją usługi gastronomicznej oraz udzielenia rabatu w Programie Karty Stałego Klienta. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także wycofania zgody na ich przetwarzanie w dowolnym czasie.
  3. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, uaktualniania, uzupełniania lub usunięcia zgodnie z art. 32–35 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Żądanie usunięcia danych osobowych przez Uczestnika jest równoznaczne z usunięciem Uczestnika z Programu.

V. CZAS TRWANIA I REZYGNACJA Z PROGRAMU

  1. Program trwa przez czas nieokreślony. Organizator może wstrzymać okresowo lub zaniechać przyjmowania dalszych zgłoszeń lub wydawania Kart Stałego Klienta poprzez opublikowanie takiej decyzji na stronie internetowej www.herbowa.com.
  2. Organizator na prawo zakończyć niniejszy Program po uprzednim poinformowaniu i umieszczeniu informacji na stronie internetowej: www.herbowa.com.
  3. Klient może zrezygnować z Programu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji na adres siedziby Organizatora.
  4. Uczestnictwo w Programie ustaje także w przypadku odwołania przez klienta zgody na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych zgodnie z pkt. IV Regulaminu.

VI. REKLAMACJE

  1. W przypadku przeprowadzenia Programu niezgodnie z Regulaminem klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
  2. W celu usprawnienia procesu zgłaszania i rozpatrywania, reklamacja może zostać złożona w formie elektronicznej na adres: biuro@herbowa.com lub w formie pisemnej na adres: Restauracja HERBOWA, Łapanów 183, 32-740 Łapanów
  3. Składający reklamację powinien uwidocznić w jej treści swoje dane, tak aby możliwy był z nim kontakt w celu poinformowania o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  4. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 30 dni liczonych od dnia jej otrzymania.
  5. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe składającego reklamację wyłącznie w związku z procedurą reklamacyjną, a po zakończeniu procedury reklamacyjnej dane osobowe zostaną usunięte.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian  w Regulaminie w dowolnym momencie.
  2. Zmieniony Regulamin udostępniony zostanie w restauracji oraz na stronie internetowej: www.herbowa.com. Zmiany będą obowiązywać od czasu publikacji zmian na stronie internetowej: www.herbowa.com.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu „Karta Stałego Klienta” w każdej chwili bez podania przyczyny.
  4. Organizator Programu ma prawo unieważnić kartę w przypadku zmiany ogólnych zasad programu bez podania przyczyny.
  5. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia karty w przypadku niedotrzymania przez Posiadacza warunków regulaminu korzystania z karty i nadużywania przywilejów karty (decyzja o unieważnieniu karty zostanie podjęta indywidualnie).
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie karty rabatowej upoważniającej do odbioru rabatu z przyczyn niezależnych od niego, w szczególności z przyczyn leżących po stronie uczestnika.
  7. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży Organizator Programu nie jest zobowiązany do wystawienia duplikatu karty.
  8. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Organizatora w przypadku utraty Karty (zgubienia, kradzieży, itp.)
  9. Do wszelkich spraw nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.03.2024.